747

cvcilava

lava
osobinfo
TELEFÓNE ČÍSLO: 
+421 042 4465 184
IČO: 
000000
DIČ: 
000000
PSČ: 
019 01
ULICA / ČÍSLO: 
Farská 84/5

História

Členom už
3 roky 6 mesiacov
MESTO / OBEC: 
Ilava
OBCHODNÉ MENO: 
CVČ Ilava
PROFIL PODNIKATEĽA: 
Centrum voľného času v súlade so Zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( Školský zákon ) v znení neskorších predpisov, je školské zariadenie, ktoré zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb do veku 30 rokov v ich voľnom čase. Úlohou zariadenia je usmerňovať a uspokojovať rozvoj záujmov detí, mládeže a ich rodičov, vytvárať podmienky pre schopnosti v praktickej činnosti a podporovať návyky užitočného využívania voľného času, motivovať mladých ľudí k sebarealizácii a k harmonickému rozvoju bez ohľadu na sociálne postavenie , materinský jazyk, či farbu pleti. Centrum voľného času v spolupráci s Krajským školským úradom v Trenčíne zabezpečuje olympiády, záujmovo -umelecké a vedomostné súťaže žiakov ZŠ a SŠ. Poskytuje metodickú a odbornú pomoc školám a školským zariadeniam, občianskym združeniam ďalším právnickým alebo fyzickým osobám, ktoré o to požiadajú.
FLORBALOVÝ KRÚŽOK

Je určený všetkým deťom, ktoré radi športujú. Otvárame pre chlapcov i dievčatá ročníkov: 1-4 a 5-9. Deti si osvojujú techniku hry, nacvičujú rôzne herné situácie, zúčastňujú sa priateľských zápasov a nadväzujú priateľstvá. Vedúca krúžku: pani Eva Vavríková.

STOLNOTENISOVÝ

Ide o dosiahnutie optimálneho telesného a pohybového rozvoja detí, oboznámenie sa s pravidlami hry, pestovanie hygienických návykov, vzťah k pohybu a k športu ako takému. Vedúca krúžku pani Eva Vavríková.

ŠPORTOVÝ

Relaxovať pravidelným cvičením a pohybom, rozvíjať svoj športový talent a schopnosti, vedieť sa prispôsobiť kolektívu a spoluhráčom, tímové myslenie. Súťažiť a stotožniť sa s myšlienkou fair play. Prihlásiť sa môžu deti predškolského veku a prvého, prípadne druhého ročníka. Ide o futbalový krúžok pre začiatočníkov. Vedúci krúžku: pán Peter Mišík.

KARATE

Ide o relaxovanie pravidelným pohybom a cvičením, rozvíjanie svojho športového talentu a schopností. Bojovať sám za seba a prejavovať svoju vlastnú osobnosť v snahe o víťazstvo. Vedúci krúžku: pán Kamil Horák.  

MALÝ REMESELNÍK

Na tomto krúžku budú chlapci a dievčatá vytvárať rôzne dekoračné predmety a výrobky spôsobom, ako ich vytvárali naši predkovia. Hravou formou sa naučia pliesť košíky, drôtovať, tkať a pracovať s prírodným  materiálom. Vedúca krúžku: pani Eva Vavríková.

OTVORENÁ DIELŇA

Ak Vaše dieťa rado kreslí a tvorí, v príjemnej atmosfére krúžku si môže vytvoriť svoje vlastné dielka. Pri tvorbe experimentujeme s prírodnými materiálmi, technikami a farbami. Rozvíjame tvorivé schopnosti, zručnosti a kreativitu detí. Vedúca krúžku: pani Eva Vavríková.

KERAMICKÝ

Modelovanie a tvarovanie dekoratívnych predmetov z hliny, práca na hrnčiarskom kruhu, tvorba dekoratívnych a úžitkových predmetov podľa vlastnej fantázie. Vedúca krúžku: pani Eva Vavríková.

MAĽBA NA SKLO

Ma krúžku sa deti učia maľovať na tabuľové sklo, neskoršie maľujú rôzne poháre, prípadne iné výrobky zo skla. Ide o plošné zrkadlové maľovanie na sklo temperovou farbou. Vedúca krúžku: Mgr. Anna Bajzová.

OLEJOMAĽBA

Maľba olejovými farbami na plátno pre začiatočníkov. Vedúca krúžku: Mgr. Anna Bajzová.

STACIONÁR

Je určený pre deti telesne postihnuté. Ide o rozvoj jemnej motoriky, poznávacích schopností a komunikácie. Na krúžku pracujeme s hlinou, papierom, venujeme sa i maľbe na sklo a rôznym technikám z prírodného materiálu. Vedúca krúžku: Mgr. Anna Bajzová.

MALÁ KUCHÁRKA

Venujeme sa zdravému životnému štýlu, základom varenia, hygienickým návykom pri varení a stolovaniu. Na každom krúžku deti pripravujú jednoduché jedlá, ktoré potom spolu zjedia. Vedúca krúžku: Mgr. Anna Bajzová.

PALIČKOVANIE PRE ZAČIATOĆNÍKOV

Základy a tvorba paličkovanej čipky, výroba dekoratívnych predmetov a šperkov z paličkovanej čipky. Vedúca krúžku: pani Eva Vavríková.

POĽOVNÍCKY KRÚŽOK

Kde sa deti oboznámia so zvieratkami, ktoré žijú u nás, budú ich spoločne s poľovníkmi pozorovať v prírode, učiť sa o nich, v zime s poľovníkmi prikrmovať a spoločne budú navštevovať i poľovnícku chatu. Vedúci krúžku: pán Milan Pagáč.