Pridajte sa k nám do krúžku v CVČ Ilava


Pravidelná záujmová činnosť má pomerne široké zameranie, ktoré je ovplyvnené záujmom zákazníkov, odbornosťou a iniciatívou interných a externých pracovníkov. Aktivity prebiehajú v oblasti spoločenských vied, kultúrno – umeleckej oblasti, vedy a techniky, prírodovedy, telovýchovy a športu.

Výchovno -vzdelávacím cieľom je rozvíjanie a prehlbovanie vedomostí a zručností, podporovanie rozvoja myslenia a tvorivosti jedincov, vytváranie správneho postoja k práci, k ľuďom, k sebe samému a k životnému prostrediu.

Činnosť je finančne podporovaná z rozpočtu, poplatkov rodičov, vzdelávacích poukazov, prípadne sponzorsky.